اگرت

سبک 1

عناصر شبکه عناصر

مبلمان (4)

ساعتها (1)

روشنایی (1)

اسباب بازی (1)

اگرت

سبک 2

ردههای سبک عناصر شبکه 2

مبلمان (4)

ساعتها (1)

روشنایی (1)

اسباب بازی (1)

اگرت

استایل 3

رده بندی عناصر شبکه 3

مبلمان (4)

ساعتها (1)

روشنایی (1)

اسباب بازی (1)

اگرت

دسته بندی استایل 4

ردههای سبک عناصر شبکه 4

مبلمان (4)

ساعتها (1)

روشنایی (1)

اسباب بازی (1)

اگرت

چرخشی

اگرت

شبکه

مبلمان (4)

ساعتها (1)

روشنایی (1)

تجهیزات جانبی (1)

اسباب بازی (1)

اگرت

فضای کوچک

مبلمان (4)

ساعتها (1)

روشنایی (1)

اسباب بازی (1)